Negocieri cu soarta?

Se spune că Dumnezeu a creat timpul pentru ca să putem închide în trecut nereușitele. Pentru unii, trecutul va fi cel mai puternic imbold pentru prezent, pentru alții trecutul va fi o carte închisă pe care nu mai vor să o recitească vreodată.

Într-o lume modernă plină de oportunități prezente lumea încă mai continuă să acorde multă atenție trecutului. Unii se răzbună pentru o faptă din copilărie, alții își părăsesc iubitele prezente pentru “prima dragoste” din școală, ceilalți regretă o despărțire din trecut cauzată de dorința înverșunată pentru carieră.

Și mai dificil e cazul celor care au un “must have list” al viitorului. Nu zic, e absolut necesar să ai scopuri să lupți și să le atingi, or să ai un chip creionat al viitorului tău prieten/prietene, soț/soție, familie – asta demonstrează că știi ce vrei de la viață și după cum se spune, tot universul va contribui la realizarea visului. Dar în urma multor întîmplări am înțeles că diplomația și abilitatea de a negocia cu viața sunt o calitate absolut necesară dacă vrei să te simți împlinit. Perfecționismul în doze mari strică…

Uneori, poate e cazul să încetăm să analizăm trecutul, să nu mai planificăm viitorul, să nu mai depunem efort pentru a înțelege ce simțim și pentru cine, și dacă se merită, și dacă pentru acel cineva contează? Poate e cazul să luăm o pauză de la luarea deciziilor zilnice și să lăsăm lucrurile să se întîmple pur și simplu?

Am întîlnit oameni care se aruncă fără regret cu ceea ce le oferă viața, poate nu foarte mulți, dar suficienți să înțeleg că uneori se merită să depui un pic de efort atunci cînd vezi măcar cea mai mică probabilitate de fericire alături de o persoană.

E și mai durut să vezi cum toți își doresc o fericire standardizată și etalonată la maxim și cum cedează după o cafea dacă nu regăsesc în interlocutor 50% din ceea ce își doresc conform “listei”. V-ați gîndit vreodată că unele persoane din frica de a nu mai greși ca în trecut, acționează etalonat în prezent pentru a-și asigura un viitor standardizat ca și voi? Admiteți faptul că de fapt s-ar putea să fi văzut doar 10% din profunzimea unei persoane chiar și după 3 cafele?

Unii și azi mai afirmă “soarta e soartă”, totul este predestinat. Am încercat să mă gîndesc la soartă – ideea trăsnită că, de fapt, nu noi decidem cursul vieții noastre, că totul este scris în stele… Și dacă fiecare om, bătaie a inimii, zîmbet, sărut, întîmplare etc. este atît de catalogată, care este șansa noastră de a face un pas neplanificat spre un nou început?

Mă tot gîndesc, e posibil, oare, să faci un pas greșit și să cîștigi în jocul cu soarta?

**********************************************************************************

[EN]:       FAITH NEGOTIATIONS

They say that God created time for us to close in the past our failures. For some, the past will be the strongest impetus for the present, for others the past will be a closed book they never want to open again.

In a modern world full of current opportunities, people still continue to live with the past. Some revenge for a hurt of childhood, others leave their current girlfriends for the “first love” in school, other regrets a past breakup caused by the strong desire for a career.

Even more difficult is the situation for those who deal with a “must have list” of the future. I don’t criticize this, it’s absolutely necessary to have goals to fight and achieve them, to have a sketched image of your future boyfriend /girlfriend, husband / wife, family – it shows that you know what you want from life and as they say, the universe will help achieve the dream. But after several occurrences I understand that diplomacy and ability to negotiate with life are some absolutely indispensable qualities if you want to feel pleased. Perfectionism in high doses ruins…

Maybe sometimes it is necessary to stop analyzing the past, stop planning the future, not make efforts in order to understand what we feel and for whom, and whether it is worth, and if for that someone this is important? Maybe it’s time that we take a break from the daily decisions and let things just happen?

I met people who throw without regret what life has offered to them, maybe not many, but enough for me to understand that sometimes it’s worth a little effort when you see even the slightest chance of happiness with a person.

It’s even more painful to see how almost everybody is looking for a happiness that is fully calibrated and standardized, how people give up after the first “coffee” if they couldn’t identify at least 50% of what they want to see in their partner according to their “list”. Have you ever thought that some girls/boys, having the fear of not being mistaken as before, act according to “game rules” in present in order to obtain a standardized future like you? You acknowledge the fact that you might have seen only 10% of the person’s depth even after 3 “coffees”?

Some people assert even today “faith is faith” everything is predestined. I tried to think of faith – tricky idea that actually it’s not us who decide our course of life, that everything is written in the stars … And if every human heartbeat, smile, kiss, event etc. is cataloged, what is our chance to make an unplanned step toward a new beginning?

I keep thinking, is it possible, indeed, to make a wrong step and to win the game faith?

It is said that God created time so that we can close the past failures. For some, the past will be the strongest impetus for the present, for others the past will be a closed book you do not want to ever reread.

In a modern world full of opportunities present world still continue to pay attention to the past. Some revenge for an act of childhood, others leave their girlfriends present for “first love” in school, other past regrets a breakup caused by fierce desire for a career.

And it’s difficult for those who have a “must have list” of the future. Do not say, it’s absolutely necessary to have goals to fight and touch them, they’ll have a sketched image of your future boyfriend / girlfriend, husband / wife, family – it shows that you know what you want from life and as they say, the universe will help achieve the dream. But after several occurrences I understand that diplomacy and ability to negotiate with life quality are absolutely necessary if you want to feel fulfilled. Perfectionism in high doses hurts …

Can sometimes necessary to stop analyzing the past, stop planning the future, not to exert effort to understand what we feel and to whom, and whether it is worth, and if for that someone cares? Maybe if we take a break from the daily decisions and let things just happen?

I met people who throw without regret what they offer life, maybe not many, but enough to understand that sometimes it’s worth a little effort to press when you see even the slightest chance of happiness with a person.

It’s even more painful to see how happy they all want a fully calibrated and standardized, such as a coffee yields if the party found 50% of what they want under the “list”. Have you ever thought that some of the fear of not being mistaken as before, act now calibrated to a future standard like you? You acknowledge that fact might have seen only 10% of the depth of a person even after 3 coffees?

Some also said today ‘fate is fate “everything is predestined. I tried to think of fate – wacky idea that actually do we decide our course of life, that everything is written in the stars … And if every human heartbeat, smile, kiss, accident etc. is cataloged so that is our chance to make an unplanned step toward a new beginning?

I keep thinking, is it possible, perhaps, to make a wrong step and to win the game fate?

Advertisements
This entry was posted in Poezie and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s